Bescherming van persoonsgegevens volgens de GDPR

OFILINEA MOBILIARIO, S.L. deelt, in toepassing van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, mee dat de persoonsgegevens die worden verzameld via de formulieren op de website: www.eldesvandelmueble.com, worden opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers van de diensten van OFILINEA MOBILIARIO, S.L..

Het doel van het verzamelen en de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is het onderhouden van de commerciële relatie en het uitvoeren van informatie-, opleidings-, advies- en andere activiteiten van OFILINEA MOBILIARIO, S.L.

Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan de entiteiten die noodzakelijk zijn om aan het bovengenoemde doel te voldoen.

OFILINEA MOBILIARIO, S.L. neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van de oude LOPD, de nieuwe organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten (LOPDGDD).

De gebruiker kan te allen tijde de rechten van toegang, verzet, rectificatie, annulering, beperking en portabiliteit uitoefenen die in de bovengenoemde verordening (EU) worden erkend. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@eldesvandelmueble.com of naar het volgende adres: Calle Segunda 16, C.P. 37188 - Salamanca (Salamanca).

De gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn en verbindt zich ertoe deze bij te houden en OFILINEA MOBILIARIO, S.L. van eventuele wijzigingen op de hoogte te stellen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij OFILINEA MOBILIARIO, S.L., verwerken wij uw persoonsgegevens verzameld via de website: www.eldesvandelmueble.com, voor de volgende doeleinden:

 • De commerciële, arbeids-, bedrijfs- en boekhoudkundige verplichtingen van de onderneming nakomen.
 • Het versturen van commerciële informatie en nieuwsbrieven over nieuwe diensten die op de website en in de sector worden aangeboden.
 • Voldoen aan de interne processen van het bedrijf met betrekking tot de administratie van leveranciers en contractanten.
 • Het proces van archivering, bijwerken van systemen, bescherming en bewaring van informatie en databases van het bedrijf.
 • De overdracht van gegevens aan derden met wie hiervoor contracten zijn afgesloten, voor commerciële, contractuele, administratieve, marketing- en/of operationele doeleinden.
 • Voor doeleinden van beveiliging of fraudepreventie.
 • Voor de uitvoering van een contract dat op afstand met de gebruiker is gesloten.
 • Om de via de website aangeboden producten te kopen.
 • Om elektronisch promotionele informatie te versturen.
 • Om de door de gebruiker via het contactformulier gevraagde informatie te verstrekken.

Wij herinneren u eraan dat u zich op elk moment en op elke wijze kunt verzetten tegen de verzending van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

De velden van deze gegevens moeten worden ingevuld en het zal onmogelijk zijn om de geformuleerde doeleinden uit te voeren indien deze gegevens niet worden verstrekt.

Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of u niet om verwijdering ervan verzoekt en gedurende de periode waarin uit de geleverde diensten wettelijke verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien.

Rechtmatigheid:

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden die hetzelfde legitimeren:

 • Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van OFILINEA MOBILIARIO, S.L., waarvan de voorwaarden in alle gevallen aan u ter beschikking worden gesteld, voorafgaand aan een eventueel contract.
 • Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, voor zover wij u informeren door u dit privacybeleid ter beschikking te stellen, die u na het lezen ervan, indien u ermee instemt, kunt aanvaarden door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het aanvinken van een daartoe bestemd vakje.

Als u ons uw gegevens niet, onjuist of onvolledig verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen, waardoor het volstrekt onmogelijk wordt u de gevraagde informatie te verstrekken of de opdracht tot dienstverlening uit te voeren.

Ontvangers:

De gegevens worden niet meegedeeld aan derden buiten OFILINEA MOBILIARIO, S.L., behalve onder wettelijke verplichting.

Gegevens verzameld door gebruikers van de diensten

In de gevallen waarin de gebruiker bestanden met persoonsgegevens op de shared hosting servers opneemt, kan OFILINEA MOBILIARIO, S.L. niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-naleving door de gebruiker van de RGPD.

Intellectuele eigendomsrechten
www.eldesvandelmueble.com

OFILINEA MOBILIARIO, S.L. is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, knowhow en alle andere rechten in verband met de inhoud van de website www.eldesvandelmueble.com en de daarop aangeboden diensten, alsmede de voor de uitvoering daarvan noodzakelijke programma's en de daarmee verband houdende informatie.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie en/of gebruik van de inhoud van de website www.eldesvandelmueble.com, anders dan voor strikt privégebruik, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectueel eigendom van de software

De gebruiker moet de door OFILINEA MOBILIARIO, S.L. ter beschikking gestelde programma's van derden respecteren, ook als deze gratis en/of openbaar beschikbaar zijn.

OFILINEA MOBILIARIO, S.L. beschikt over de noodzakelijke exploitatie- en intellectuele eigendomsrechten van de software.

De gebruiker verwerft geen enkel recht of licentie op de gecontracteerde dienst, op de software die nodig is voor de levering van de dienst, noch op de technische informatie voor de controle van de dienst, met uitzondering van de rechten en licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten en alleen voor de duur ervan.

Voor elke actie die verder gaat dan de uitvoering van het contract, heeft de gebruiker schriftelijke toestemming nodig van OFILINEA MOBILIARIO, S.L., waarbij het de gebruiker verboden is de configuratie, structuur en bestanden van de servers van OFILINEA MOBILIARIO, S.L. te openen, te wijzigen, te visualiseren en de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich te nemen voor elk incident dat zich in de servers en beveiligingssystemen kan voordoen als rechtstreeks gevolg van een nalatige of kwaadwillige actie van zijn kant.

Intellectuele eigendom van de gehoste inhoud

Het gebruik in strijd met de wetgeving inzake intellectuele eigendom van de door OFILINEA MOBILIARIO, S.L. aangeboden diensten en met name van:

 • Gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden.
 • De publicatie of verzending van inhoud die naar de mening van OFILINEA MOBILIARIO, S.L. gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
 • Cracks, programmaserienummers of andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 • Het gebruik van de mailserver en e-mailadressen van het domein voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, de verzonden en opgeslagen informatie, hyperlinks, aanspraken van derden en rechtsvorderingen met betrekking tot intellectuele eigendom, rechten van derden en de bescherming van minderjarigen.

De gebruiker is verantwoordelijk met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving en de regels inzake de werking van de onlinedienst, e-commerce, auteursrecht, handhaving van de openbare orde, alsmede de universele beginselen voor het gebruik van internet.

De gebruiker vrijwaart OFILINEA MOBILIARIO, S.L. voor de kosten die voortvloeien uit de beschuldiging van OFILINEA MOBILIARIO, S.L. in elke zaak waarvan de verantwoordelijkheid aan de gebruiker kan worden toegeschreven, met inbegrip van de kosten van juridische verdediging, zelfs in het geval van een niet-definitieve gerechtelijke beslissing.

Bescherming van de gehoste informatie

OFILINEA MOBILIARIO, S.L. maakt veiligheidskopieën van de inhoud op haar servers, maar is niet verantwoordelijk voor het per ongeluk verliezen of verwijderen van gegevens door gebruikers. Evenmin garandeert zij de volledige vervanging van de door de gebruiker verwijderde gegevens, aangezien deze gegevens kunnen zijn verwijderd en/of gewijzigd in de periode die is verstreken sinds de laatste back-up kopie.

De aangeboden diensten, met uitzondering van specifieke back-updiensten, omvatten niet de vervanging van de inhoud die is bewaard in de door OFILINEA MOBILIARIO, S.L. gemaakte veiligheidskopieën, wanneer dit verlies is toe te schrijven aan de gebruiker; in dit geval zal een vergoeding worden vastgesteld in overeenstemming met de complexiteit en de omvang van het herstel, altijd met voorafgaande instemming van de gebruiker.

De vervanging van gewiste gegevens is alleen in de prijs van de dienst inbegrepen wanneer het verlies van de inhoud te wijten is aan oorzaken die aan OFILINEA MOBILIARIO, S.L. kunnen worden toegeschreven.

Commerciële communicatie

In toepassing van de LSSI. OFILINEA MOBILIARIO, S.L. verstuurt geen reclame of promotieberichten per e-mail of enig ander equivalent elektronisch communicatiemiddel zonder voorafgaand verzoek of uitdrukkelijke toestemming van de ontvangers ervan.

In het geval van gebruikers met wie een eerdere contractuele relatie bestaat, is OFILINEA MOBILIARIO, S.L. gemachtigd om commerciële mededelingen te sturen die verwijzen naar producten of diensten van OFILINEA MOBILIARIO, S.L. die vergelijkbaar zijn met die welke oorspronkelijk het voorwerp van het contract met de klant waren.

In elk geval kan de gebruiker, na zijn of haar identiteit te hebben bewezen, verzoeken dat hem of haar geen commerciële informatie meer wordt toegezonden via de kanalen van de Klantenservice.

Inschrijving nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over onze producten en promoties.