De door u verstrekte persoonlijke informatie of gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van het Privacybeleid. Door deze website te gebruiken stemt u in met de verwerking van deze informatie en gegevens en verklaart u dat alle informatie of gegevens die u ons verstrekt waarheidsgetrouw zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid.

WIJZIGINGEN

DE EIGENAAR behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de wijzigingen aan te brengen die hij gepast acht op het web, waarbij hij zowel de inhoud en de diensten die via het web worden aangeboden, als de manier waarop ze worden gepresenteerd of geplaatst, kan wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Hoewel DE EIGENAAR zijn uiterste best zal doen om de informatie op de Website bijgewerkt en vrij van fouten te houden, biedt hij geen garantie voor de juistheid en actualiteit ervan. Evenmin wordt het verkrijgen van enig specifiek resultaat of doel gegarandeerd, zodat de toegang tot en het gebruik van de Website uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de gebruikers en klanten.

EIGENDOM

De Website is een werk dat bestaat uit verschillende geïntegreerde en onscheidbare elementen (tekst, illustraties, foto's, geanimeerde beelden, video's, computerprogramma's, met inbegrip van de html-codes van de website, enz.), waarvan de Intellectuele Eigendom toebehoort aan DE EIGENAAR, met uitzondering van de materialen die onder licentie zijn verkregen van derden.

De EIGENAAR en zijn licentiegevers behouden te allen tijde de Intellectuele Eigendom op de Website en op de verschillende elementen waaruit deze bestaat, afzonderlijk beschouwd, in alle kopieën die worden gemaakt (ongeacht de drager waarin zij worden opgenomen), waarbij hen enkel de hieronder beschreven gebruiksrechten worden toegekend. Elk recht dat niet uitdrukkelijk wordt verleend, wordt geacht te zijn voorbehouden.

Naast het bovenstaande is DE EIGENAAR verantwoordelijk voor de selectie, het ontwerp van de structuur en de opmaak van de inhoud van de Website, alsook voor het initiatief en het risico van de aanzienlijke investeringen die nodig zijn voor de verkrijging, digitalisering en presentatie ervan, waardoor hij/zij de bescherming geniet die artikel 12 en Titel VIII van Boek II van de Wet op de Intellectuele Eigendom kunnen verlenen op de website, beschouwd als een databank.

DE EIGENAAR is tevens de enige eigenaar van het ontwerp en de grafische afbeelding van de Website en behoudt zich de relevante rechtsvorderingen voor die hem/haar kunnen toekomen tegen personen die dit imiteren of er oneerlijk gebruik van maken.

WEBINHOUD EN DOWNLOADS. TOEGESTAAN EN VERBODEN GEBRUIK.

Het is toegestaan:

 • Het surfen op de website, d.w.z. de toegang tot en het bekijken op een apparaat, waarbij elke tijdelijke of bijkomende reproductie is toegestaan, voor zover dit niet vrijwillig is en een integraal en essentieel onderdeel vormt van het technologische transmissieproces. Voor het raadplegen van bepaalde delen van de website is een voorafgaande registratie vereist.
 • Om gebruik te kunnen maken van de diensten en voordelen die DE EIGENAAR via de website aan zijn gebruikers aanbiedt, onder de voorwaarden die uitdrukkelijk in de verschillende rubrieken zijn aangegeven.


Het is ten strengste verboden:

 • Alle handelingen met betrekking tot het web, de inhoud ervan, gedownloade producten en kopieën daarvan die in strijd zijn met de wet, de goede gebruiken en de goede trouw.
 • Elk gebruik buiten de persoonlijke en privé-sfeer, met name voor commerciële of professionele doeleinden, met inbegrip van het versturen van reclame of berichten en het verzamelen en verwerken van gegevens van derden
 • Elke vorm van extractie, openbare mededeling en/of overdracht, geheel of gedeeltelijk, met welk middel dan ook, buiten de privésfeer van het toegestane gebruik en, in het bijzonder, de opname ervan in enig ander werk, met inbegrip van websites, verzamelingen of databanken. Uitzonderingen op dit verbod zijn de publicatie in de media van downloadbaar materiaal uit de rubriek Press Room.
 • Het verwijderen, verbergen of vervalsen van de kennisgevingen en waarschuwingen over de intellectuele of industriële eigendom van de website of van een van de producten die via de website worden aangeboden.
 • De handelingen en activiteiten die uitdrukkelijk verboden zijn in andere secties van deze Algemene Voorwaarden en, in het algemeen, elke handeling die de normale werking van de Website, andere gebruikers of derden kan schaden.

LINKS NAAR DE WEBSITE

 • Het plaatsen van links en hyperlinks naar het web vanaf andere pagina's of websites is toegestaan, mits deze niet worden aangebracht op een wijze die het publieke en merkimago van DE EIGENAAR, van het web of van een van de daarin genoemde personen en producten schaadt. Bij het aanbrengen van links naar de Website is het gebruik van technieken die verwarring doen ontstaan over de identiteit en het eigendom van de inhoud, zoals framing of andere, uitdrukkelijk verboden.
 • Het is verboden links aan te brengen vanaf pagina's of websites waarvan de inhoud direct of indirect enige vorm van geweld, discriminatie, pornografie of illegale activiteit promoot of voorstaat. Ook het plaatsen van links voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Bij de creatie van links is het uitdrukkelijk verboden elementen van het web te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DE EIGENAAR.

In geen geval mag worden aangenomen dat links naar het web vanaf pagina's of websites van derden een relatie van DE EIGENAAR met de eigenaars ervan inhouden, noch dat DE EIGENAAR deze onderschrijft, sponsort of aanbeveelt, zodat DE EIGENAAR op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de inhoud en wettelijkheid ervan.

INHOUD EN GEBRUIKERSGEDRAG

Als klant of gebruiker van het web stemt u ermee in de inhoud en diensten die via het web worden aangeboden op gepaste wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken voor:

 • Het ontplooien van activiteiten die onwettig, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn.
 • Verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of terroristische aard of die de mensenrechten schenden.
 • Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van de EIGENAAR, zijn leveranciers of derden, het invoeren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die voornoemde schade kunnen veroorzaken.
 • Het verspreiden van inhoud die het imago en de reputatie van de EIGENAAR of derden ondermijnt.
 • Het schenden van de rechten van intellectuele eigendom, industrieel, imago, eer of andere die overeenkomen met de EIGENAAR of derden.

DE EIGENAAR heeft de volledige vrijheid om te beslissen of de bijdragen en berichten al dan niet definitief op het web worden gepubliceerd en heeft het recht deze in te trekken wanneer hij dat wenselijk acht.

Inbreuk op een van de regels van deze gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder op de bepalingen van deze clausule, geeft de EIGENAAR het recht u onmiddellijk als gebruiker of abonnee van de website te verwijderen.

GERECHTELIJKE STAPPEN

DE EIGENAAR zal de schending van deze Gebruiksvoorwaarden vervolgen, evenals elk oneigenlijk gebruik van het Web of de inhoud ervan, inbreuken op de rechten die aan hem of zijn licentiegevers toebehoren, in het bijzonder die van de Intellectuele en Industriële Eigendom, door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te oefenen die overeenstemmen met de wet.

BUITENGERECHTELIJKE OPLOSSING VAN CONFLICTEN

Op dezelfde manier, onder de voorwaarden van artikel 14 van EU-verordening 524/2013, over de beslechting van consumentengeschillen, wordt een directe link gegeven naar het online platform voor geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor alle geschillen of conflicten die kunnen ontstaan, afgeleid van deze voorwaarden, is de Spaanse wet van toepassing. Voor de beslechting van juridische geschillen zijn de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de gebruiker of klant bevoegd.

Inschrijving nieuwsbrief

Ontvang de laatste updates over onze producten en promoties.